We care about air

KTGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. OSTROBRAMSKA 101A
04-041 WARSZAWA

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Pod numerem KRS: 0000650258
REGON: 365986254
NIP: 1132923653

Wysokość kapitału zakładowego 5000 ZŁ